UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

promiennik gazowy

Promiennik gazowy 

Bezpieczne połączenie ognia z efektem grzewczym. Upiększy scenerię każdego tarasu i ogrodu, o każdej porze roku.
Lampa grzewcza VULKAN posiada elegancki wygląd, który doskonale nadaje się do aranżacji w hotelach i restauracjach.

VULKAN - Secure connection of fire and the heating effect. Beautify the scenery of each terrace and garden, at any time of the year.
VULKAN has an elegant look that is perfectly suited to the arrangement in hotels and restaurants.

 

.    

 

 

 

 Opis cech promiennika gazowego Vulkan.                                                                                                    

1. Wprowadzenie spalin ponad górny daszek

( nie trujemy użytkownika spalinami jak w przypadku innych konstrukcji promienników gazowych )

2. Wysoka sprawność grzewcza promiennika – optymalny efekt cieplny
( maksymalna temperatura płomienia znajduje się na wysokości ok. 1,2 m a
nie pod daszkiem jak w innych promiennikach – temperatury w górnej części
nie da się sprowadzić w dół a jej energia jest bezpowrotnie marnowana )

3. Niskie koszty eksploatacji – zużycie gazu dla uzyskania wymaganego efektu
cieplnego ( zużycie od 0,3 kg do max 0,5 kg/godz tj. ok. 2,5 zł /godz.
w porównywalnych promiennikach zużycie jest co najmniej o 50% wyższe )

4. Odbłyśnik na rurze płomieniowej – przez zastosowanie odbłyśnika uzyskujemy o
30% zwiększenie efektu cieplnego w kierunku jego  ustawienia,
pomimo nadal niskiego zużycia gazu ( koszty eksploatacji ), uzyskując
porównywalne oddziaływanie cieplne z promiennikami o znacznie większych
mocach tj. większym zużyciu gazu.

5. Optymalna wysokość – ma konsekwencje zarówno w uzyskiwanym efekcie
cieplnym jak i cechach użytkowych ( promiennik można umieszczać pod
otwartymi parasolami o wysokości 2,5 m – zaleca się eksploatację na I
nastawie – temperatura nagrzewania powierzchni znajdującej się w
odległości 0,5 m od daszka nie przekracza 50°C - konkurencyjne dają wyższą temperaturę i są wyższe

Dla bezpieczeństwa należy przyjąć eksploatacja:
- pod w pełni otwartymi i przewiewnymi daszkami ( parasole ) 0,6m od daszka
- w pomieszczeniach półotwartych 1,0m od daszka

6. Nierdzewny w wersji podstawowej

– odporny na działania atmosferyczne.

– urządzenie stacjonarne ( nóżki oraz element mocujący ).

7. Produkt polski wykonany przy udziale części z Unii Europejskiej:
– gwarancja 2 lata , pełna dostępność części zamiennych, serwis KOMIN-FLEX

8. Certyfikaty i dopuszczenia :
- wyrób posiada Badanie Typu wg normy PN EN 14543 nr E-30-00045-14 wykonane
przez SZU Brno
- Zaświadczenie Systemy Zarządzania Jakością nr 30-12325/S SZU Brno
- wyrób posiada znak bezpieczeństwa 1015
- kontrola bezpieczeństwa promiennika 100% potwierdzona tabliczką znamionową

 

model

VULKAN 30

VULKAN 37

kategoria urządzenia

I3B/P

I3B/P

typ gazu

PropanButan

PropanButan PLBP

ciśnienie

30mbar

37 mbar

moc

8,0kW

8,5 kW

zużycie gazu

0,50kg/h

0,59 kg/h

max długość przewodu

1,5 mb (40/10 bar ø10)

1,5 mb (40/10 bar ø10)

typ reduktora

30mbar BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, HR, IT, LT, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR,

37 mbar PL

dysza

1,4

1,4

 

 Description and the characteristics of the radiator VULKAN


1. Introduction exhaust over the upper canopy

2. High efficiency heating radiator - optimal thermal effect
(Maximum flame temperature is at a height approx. 1.2,  is
not under the roof, as in other heaters - the temperature in the upper part
it is impossible to bring down and this energy is wasted)

3. Low cost of ownership - gas consumption for the desired effect
heat (consumption of 0.3 kg to a maximum of 0.5 kg / h,
(other radiators comparable consumption is at least 50% higher)

4.
Reflector on the tube flame - through the use of the reflector is obtained by
30% increase in thermal effect


5. Optimal height - has consequences both, in the result obtained
and thermal performance characteristics (radiator can be placed under the
open umbrellas with a height of 2.5 m - it is recommended to operate on I
setting - the temperature of the heating surface in
a distance of 0.5 m from the peak does not exceed 50 ° C

For the safety of the operation should be adopted:
- The fully open and airy canopies (umbrellas) 0.6m from peak
- 1.0 m in the semi-open spaces of the visor

6. Stainless steel in the basic version

- Resistant to atmospheric action.

- A stationary (the stem and the fastener).

7. The product is made with the participation of Polish part of the European Union:
- A guarantee of two years, the full availability of spare parts, service KOMIN-FLEX

8. Certificates and approvals:
- The product has Type Testing according to DIN EN 14543 No. E-30-00045-14 made
by SZU Brno
- Quality Management Systems Certificate No. 30-12325 / S SZU Brno
- The product has a safety mark 1015
- Security check radiator 100% confirmed nameplate